SOCIAL KONST
Social engagerad praktik ---> deltagande, människor som medium
Social Art ---> All konst som ser till social inverkan och förändringspolitik genom att skapa emotionell respons (vision)
Utvidgad social praktik/Extended Social Art - även intresse för att återföra projektet i "white-cube" miljö. /AV

What will be? Strategies for affirmative action in social arts, Instituto História de Arte/ Instituto de Comunicação da Nova, (FCSH, FBAUL), Lissabon 20-21 oktober, 2019 (länk kommer)
Plats för konst - Konst för plats (pod)
,  Art Platform, 2019
Kunskapsagenda för hållbar stadsutveckling (Mistra Urban Futures), 2015
Kultur som verktyg för förändring (SI, Creative Force/Bokmässan), 2015

Konsten att gestalta i offentlig miljö,  Statens konstråd, 2013
Konsthall Stadslaboratoriet öppnar i Mariestad, Kulturguiden.tv, 2011

Offentliga rummet som en social process som produceras och reproduceras i mötet mellan människan och den fysiska platsen.

teorier rörande kommersialisering, självpresentation, deltagarkultur och opinionsbildning


För någon så anses konsten provocera och skapa konflikt medan den för någon annan kan symbolisera ett minne, skapa ro eller bidra med nya perspektiv.


Genom att sammanbinda stadens tankar och intentioner med sina satsningar på konst i offentlig miljö med människor privata upplevelser kring konstens roll i stadsrummet, har studien kunnat visa på den offentliga konstens mångsidiga och komplexa betydelse. Varje definition har sina föregångare, sin tid då begreppen introducerats och med det lika många kritiska perspektiv. Bra är att fråga konstnärerna vilken linje de ser sin praktik genom. Inte sällan skiftar det med specifika verk.


För att nämna några: Social Engaged Practice (Tate) - Social Art  (Social Art Award) - New Genre Public Art (Tate/Susan Lacy) - Activist Art  (Tate) - Social Turn/Claire Bishop 2006  (Tate) - Social Sculpture /Joseph Beuys 70-tal (Tate) - Relational Aestetics (Tate) - Performance Art (Tate)PROCESSARBETE, METOD & RAMVERK
DISTANCIO är processbaserad i offentlig konst, där curatorn i samverkan med kontaktperson vid kulturförvaltningarna i de fyra kommunerna med en förförståelse för aktivt deltagande från berörda delar av kommunorganisationerna. Projektet sker även i nära samverkan med andra civilsamhälles aktörer. Avstampet är förankrat i arbetet med högkvalitativ, processinriktad och socialt engagerad samtidskonst. Detta medför att det är extra viktigt att projektets organisation har en inre dynamik och kan agera utifrån tillit. DISTANCIO bjuder in till att delta i konstprocesser och vara med att skapa ett arbete med god verkshöjd.  Dialog sker med varje kommun om hur detta perspektiv bör lyftas och kan verka lokalt. I detta avseende finns i vissa av kommunerna resurser och redan utvecklade insatser och då handlar det om hur konstprocessen kan ingå i detta för att generera synergi. Konstnärerna bär kunskaper och erfarenheter att vika in perspektivet i sina processer som ytterligare förhöjer samspelet. Processarbetet sker i en modell som arbetar intersektionellt där mångfald, delaktighet samt tillgänglighet är centralt. Projektet utmanar rådande bedömnings modeller genom att inte verka inom specifika och definerade kategorier utan snarare se över och genom gränser. Kommunerna har före projektet inlett ett arbete med att tänka i inkluderande termer i sina verksamheter. Det handlar om tilltal och förmedling, dvs att inkludera en publik, oavsett ålder, etnicitet, sexualitet, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning och religiös åskådning. Men många gånger saknas momentum för att dessa ska kunna prövas och samverkan mellan kommun och civilsamhället uppstå. DISTANCIO sammanväver kommunernas arbete med civil-samhällets aktörer och genererar så väl modell som tillämpad metod för detta arbete. Konsten kommer i flera av arbetena att beröra kulturarvs aspekter med tonvikt på hur vi delar det som är det gemensamma. DISTANCIO har aktiv utvärdering efter varje etapp inom faserna som drivs av curatorn. Här samlas erfarenheter och förslag in för att kunna beaktas i kommande steg. Denna insamling sker primärt med kommun konstakterna där curatorn ber om ett aktivt utlåtande som sänds till Kultur och utveckling, Region Jönköpings län. Korta spontana reflektioner. Dessa noter och ett avslutande seminarium med inblandade aktörer utgör grunden för den slutgiltiga utvärderingen som handlar om samverkan och om erfarenheter att ha konstprojektet på orten.

DISTANCIO produceras och genomförs i Mullsjö, Gnosjö, Tranås och Värnamo. Samhällsfrågor lyfts och situationer skapas för publika upplevelser och ingångar för reflektion. Genom att arbeta i det gemensamma och vara situations specifik, i allt från idé till genomförande, är DISTANCIO tillämpning av hur konst kan agera socialt relevant, inte bara i storstadsregionerna. Konsten som griper in och ger perspektiv på mjuka samhällsvärden så som identitetsfrågor, demokrati, arbete, gemenskap etc. De specifika verken, den curatoriella plattformen, samverkansmodellen utvecklar synen på produktionsplats för konst och genom detta vara ett momentum där samverkan uppstår. Det påvisar att små och stora kommuner kan verka inom en och samma ram, trots olika för-utsättningar, och tillsammans med civilsamhällets aktörer (bla föreningsliv). Detta gör i mångt och mycket att konsten utgår från det lokala detta kan medföra möten mellan samtid och historia med blicken fäst på framtiden. Här sammanvävs konst och kulturarv och synliggör mönster, tendenser och frågeställningar. DISTANCIO arbetar med att utveckla synen på deltagare, publik, engagemang, demokrati etc. Detta arbete är ett innovativt signum för oss som skapar medvetenhet kring konstens förmåga att skapa ringar på vattnet och inte sällan är förtrupp för andra kulturaktiviteter liksom hur konsten genom sin närvaro kan skapa ny sammanhållning och ingå i att vidare utveckla sociala- och kreativa näringar.

Att kombinera samverkansmodell med dialogbaserad socialt engagerad konst söker utveckla konstfältets syn på centrum-pereferier. Genom att samtidigt lyfta samhällsfrågor och skapa situationer för publiken att uppleva kan man erbjuda olika ingångar för reflektion. Detta både utvecklar och ökar attraktionskraften för regionen inom det konst och samhällsorienterande segmentet nationellt. Projektet ingår i ett större utvecklingsarbete på bild och form området i Region Jönköpings län (andra exempel är tex Nya Småland). 

Kultur och utveckling, Region Jönköpings län tillsammans med curatorn avser att dela erfarenheter vid nationella regionala, kommunala konferenser som rör de ämnen som de curatoriska greppet och de specifika verkens kärna. Projektet kommer även att ha en transparens via sociala media och en dedikerad webbsida.

Vår ambition är att detta processinriktade projekt kommer att vara metodutvecklande inte bara på en regional nivå utan även på nationell nivå. I arbetet med DISTANCIO kommer det utvecklas viktiga kunskaper och erfarenheter om mötet mellan plats specifik konst och allmänheten, om curatoriska processer och offentliga rum.  Vi vill i största mån fånga upp och tillgängliggöra dessa erfarenheter tillsammans med sakkunniga och verksamma inom fältet. Detta kommer att redovisas genom offentliga samtal och genom vår webb. Vi ser även över möjligheterna att presentera det genomförda projektet vid till exempel Sverige huset (WDC) & Scandinavian house (NY) och andra institut med intresse för bl a Svensk kultur. Curatorn och konstnären att utarbeta målgrupp specifikt för varje verk och detta i dialog med lokala aktörer i projektet är dialog, sammanlänkning och människan i centrum. Då angelägenhet och deltagande är nyckelord i projektet kan målgrupper först definieras när konstprojekten börjat artikuleras efter konstnärernas research. Både nationell konstkontext samt kommuninvånare kommer att vara viktiga målgrupper. Fokus på tillgänglighet och tilltal kommer att vara bärande.

Då angelägenhet och deltagande är nyckelord i projektet kan målgrupper först definieras när konstprojekten börjat artikuleras efter konstnärernas research. Både nationell konstkontext samt kommuninvånare kommer att vara viktiga målgrupper. Fokus på tillgänglighet och tilltal kommer att vara bärande. Vi kommer att utarbeta primära målgrupper för varje enskilt verk i dialog med konstnären. Den diversifierade målgruppen nås genom projektets programverksamhet som visningar, gemensam produktion, samtal, föreläsningar och andra arrangemang. I de fyra orterna kommer konstnären tillsammans med curator och lokal aktörer identifiera låsningar i samhällskroppen. Civilsamhällets organisationer kommer att arbeta nära konstnären som deltagare, medhjälpare etc. Konstnären och föreningsliv kommer även att bjuda in till samkväm där dessa frågor blir belysta indirekt. Projektet ser det som diskriminerande att bjuda in en viss målgrupp utifrån genus och etnicitet. Det centrala kommer att vara projektet och de personer som har något att tillföra. Projektet eftersträvar att flera röster hörs varpå en differentierad rekrytering med avseende på genus eller etnicitet tillämpas. Projektet ser det som viktigt att rotera diskussioner (och verken) runt hur vi förhandlar det gemensamma i våra olikheter.

Kärnan till målgruppen har helt eller delvis identifierats under arbetet med förstudien genom samtal mellan representanter för kulturfrågor från respektive kommun och curatorn samt vid besök hos civilsamhällets organisationer. Denna kontaktyta som främst kommer att drivas av intresse- och föreningssammansättningar blir lokala garanter för att nå nödvändiga resurser för konstnären som specifik kompetens för lokal historia, material och kulturarv. Det är orter som har rik kontakt med omvärlden via företag och civilsamhället de olika orterna har sett kommer projektet att både lyfta och förstärka.

Målgruppernas engagerande deltagande (publik/produktion) stimuleras genom:
- Att få möjlighet att medverka i en process där något (oväntat) växer fram, att få en ny syn.
- Att under, eller genom, verkproduktionen kommentera/diskutera vad som skapar och minskar upplevelse av avstånd/distans/distansering mellan människor. Ett indirekt sätt att tala om och

implementera demokrati, jämställdhet, attraktionskraft, miljö och samhällsmedvetenhet etc
- Att vidareutvecklar nya strukturer inom utställningsverksamhet genom att bredda konstpubliken i regionen. Konsten sker utanför sina traditionella sammanhang i en strävan att tillgängliggöra och förankra den hos grupper som inte är rent traditionell (läs invand) konstpublik. Verken förhåller sig till konsten utanför den vita kuben och utmanar vad offentlig
konst kan vara (bortom den ”permanenta”)
- Att stärka samverkan mellan kommunerna och den kulturella infrastrukturen, mellan institutioner, föreningsliv och näringsliv. Konsten visas på nya platser för att komma närmare
kärnfrågor i ett socialt engagemang samt intimt arbeta med det lokala för att nå en ny publik och stärka mångfald, tillgänglighet och delaktighet.
- Att lyfta l samtidskonsten i länet och därigenom bredda den nationella scenen för offentlig konst. Vilket ger det lokala en större attraktionskraft.
- Att sprida och stärka kunskap om samtidskonst. Som tidigare nämnts ex genom seminarier, events, verk, konstnärens närvaro på orten, digital publikation (före, under och efter - genom
webbsida)
- Att förmedla konstverken som estetiska genomföranden och kunskapsbringande processer

CURATORIELLT AVSTAMP - DISTANCIO
Vad är en sträcka? Mellan två platser, mellan personer? Hur överbryggar en dessa?

Distans kan mätas så väl i tid som i rum. Hur denna läsning görs styrs utifrån vad som ses som den centrala punkten. Detta påverkas av faktorer som vad vi gör och vilken tillhörighet vi har. Detta kopplas i sin tur till vad vi har tillträde till och vad vi ger andra tillträde till. Vad händer då konstnären kliver in från sidan och bryter ned ärvda mönster och konventioner? Vilken resurs kan konstnären och konsten vara med sin blick, sitt lyssnande och tänkande? Vad öppnas upp och hur kan projektets momentum bidra till att lösa upp låsningar i samhällskroppen? Hur läser och implementerar vi detta skav som uppstår i en ny läsning av centrum och periferi? Hur ser detta ut i relation till det offentliga, det vi delar i våra olikheter?

För att se hur konsten som metod kan gå in och göra nya läsningar av perspektiv drivna från historia och avstånd har de fyra orterna tillsammans med Kultur och utveckling, Region Jönköpings län och en extern curator bjudit in konstnärer som arbetar platsspecifikt och med människor som där igenom förhåller sig på något sätt till en socialt engagerad praktik. Den socialt engagerade konsten som sker på fyra orter i Småland kan ses som en reaktion på konstproduktion som är ämnad den galleribaserade marknaden och storstädernas museum. En undersökande upplösning av landsorten som något placerat i periferin, något som inte är av betydelse. Genom denna förhandling utmanas synen inte bara på distans och distansering och med vad som är centralt, utan samtidigt synen på oss själva. DISTANCIO griper in i socio- och geopolitiska förtätningar och distanser och genom detta ifrågasätts det normativa och det som glider in i status quo och kanske också förminskningen av, och tilltron till, demokrati.

DISTANCIO arbetar med det mellanmänskliga via begreppet ”distans” och genomdriver i detta en normkritik samtidigt som etablering av nya samlande faktorer uppstår som vänder på avståndsrelationerna genom att definiera nya mittpunkter att samlas kring. De socialt drivna verken tillkommer i samröre med personer boende i de fyra orterna. Noden in i varje samhälle får konstnären via det kontaktnät som etablerats mellan de specifika orterna och projektets curator. Konstnärerna är valda utifrån kriteriet att de inte sedan tidigare ska känna orten där de kommer att verka. De ser innevånarna och platsen med nya ögon.

Vilka är då behoven för denna konstform? Kan konsten göras relevant för dem som bor på platsen och samtidigt vara intressant för konstnären och för konstscenen? Hur ser dessa frågor ut i relation till det offentliga? Som resursfördelning och som upprätthållandet av det offentliga rummet - det vi delar i tid och rum.

De fyra orternas delprojekt förhåller sig individuellt till dessa avstamp och frågor. Konstnärerna griper tag i spår av den Småländska historien och samtiden. Stor vikt fästes vid på dokumentationen av samspelet mellan deltagare och konstnär. I vissa fall glider dokumentationen över och får en fristående verkshöjd, något som i sin tur ger projektet möjlighet att fortleva även i utställningsrummet. Med detta grepp kommer projektet att nå individer på platsen men även nå andra platser bortom Småland.

DISTANCIO presenteras (marknadsförs) i kommunala- och regionala nyhetsbrev. Men även via och civilsamhällesorganisationer. Det kommer även att lyftas genom inlägg/annonser i svenska bransch magasin (online/analogt), som angränsar till föreningsliv, konst, kulturhistoria och samhällsbygge.

Ledord: Människa, System, Planet
KONSTNÄRERNA & ORTERNA
Konstnärerna är valda utifrån kriteriet att de inte ska känna orten där de kommer att verka sedan tidigare. De ser innevånarna och platsen med nya ögon. Hur denna läsning görs styrs utifrån, och vad som ses som, den centrala punkten. Detta påverkas av faktorer som vad vi gör och vilken tillhörighet vi har. Detta kopplas i sin tur till vad vi har tillträde till och vad vi ger andra tillträde till. Vad händer då konstnären kliver in från sidan och bryter ned ärvda mönster och konventioner? Vilken resurs kan konstnären och konsten vara med sin blick, lyssnande och tänkande? Vad öppnas upp och hur kan projektets momentum bidra till att lösa upp låsningar i samhällskroppen? Hur läser och implementerar vi detta skav som uppstår i en ny läsning av centrum och periferi? Vilka är då behoven för denna konstform? Kan konsten göras relevant för de som bor på platsen och samtidigt vara relevant för konstnären och för konstscenen? Hur ser dessa frågor ut i relation till det offentliga, som resursfördelning och som upprätthållandet av det offentliga rummet - det vi delar i tid och rum?

Det konstnärer som är tänkta till projektet ser det som angeläget att verka social engagerande och de har alla en god förförståelse för projektet. Så snart projektets budget är i hamn får de uppdraget officiellt. Hallberg har personligen träffat konstnären och talat om hur det arbetar social engagerat. I samband med detta har även sk portfolio reviews gjorts. Alla konstnärer knutna till projektet har stor vana att utföra projekt i linje med DISTANCIO . De har också ett stort intresse att ytterligare förstå och att gripa in i, förändra, eller synliggöra olika fenomen i samhällskroppen utifrån normkritiska perspektiv och mänskligarättigheter. Det konstnärliga narrativet strävar bortom Småländsk exotism. Det är inte heller ett projekt som går in och arbetar med tydliga så kallade problemgrupper. Utan verkar snarare i det existensiella skavet producerade av faktorer som av avstånd och avståndstagande. Konstnärerna kommer att söka nya samlande faktorer som vänder på avståndsrelationerna genom att definiera nya mittpunkter att samlas kring. Rollen som curator omfattar att utveckla konceptet men också att vara en dialogpart i processen, att identifiera nya kunskaper och förmedla denna. Somliga konstnärer väljer att arbeta med stort sensationsvärde och med lite eller föga ansvar för processen. Andra väljer att arbeta i samklang utifrån plats, historia, samtid och människor. De konstnärer som identifierats för DISTANCIO tillhör den senare kategorin. De är samtliga internationellt verksamma samtidigt som de redan har en koppling till Sverige eller ”det svenska”. Konstnärerna har var sitt spår som bär in i det narrativ som kommer växa fram på den specifika orten. Samtidigt de förhåller sig till det sammanlänkande konceptet ”distancio”. Val av konstnär är gjort utifrån att det sak bli synergi mellan orten och konstnärerna. Det är konstnärer som är måna om att skapa plats specifika dialoger med människor. De har samtliga ett redan etablerat intresse för det geografiska och kulturella mötet med Sverige och Småland. De har en extra ordinär förmåga att läsa stämningar och göra verk kring dessa. Konstnärerna har valts med stor omsorg för att möta upp till förstudiens undersökningar samtidigt som konstnärerna i sina praktiker får möjlighet att göra kanske de mest intressanta projekten i sin karriär. Förtroende och tillit är viktiga komponenter i detta arbete som kräver finkänslighet, närvaro, öppenhet och samtidigt en beslutsamhet vart processen ska nå. De har skärpa, värme, nyfikenhet och samtidigt är mycket erfarna, och så klart är de både väletablerade och framgångsrika.

DISTANCIO har valt internationella konstnärer med socialt engagemang för att producera en serie situations och plats specifika nya konstverk med utgångspunkt i lokala personer, historier och sammanhang. Vi avser utveckla de situationer som krävs för att varje enskilt konstverk på bästa sätt kan möta publiken och med det få den största tänkbara angelägenhet. Tänkandet, research och initialt kontaktskapande är en viktig del av praktiken och kan genomföras från den plats konstnären befinner sig på innan de kommer till Småland. Att del av konstnärernas för och efterarbete inte läggs på den specifika orten är ett kostnadseffektivt perspektiv men det är också en fördel om lite tid får passera efter det intensiva arbetet på den specifika Småländska orten så att effekter och tankar kan ge utslag. Projektet är med andra ord unikt för var och en av de fyra orterna. Det finns en gemensam tematik. På detta sätt har såväl personer som platser en central betydelse både ur samtida och historiskt perspektiv. Konstnären är med och formar morgondagens bild av Småland.


Konstnärer är inbjudna att med ett utifrån perspektiv arbeta med orterna och deras invånare. De gör plats och tids specifika läsningar som omvandlas till verk och presentationer. Konstnärerna är valda utifrån vana att se till intersektionella aspekter och inkluderande av lokalbefolkning. Där fokus legat på marginaliserade grupper, fenomen eller historiska händelser. Hallberg arbetar även som konstnär i en utvidgad social praktik. Andra aktörer privata sektorn/sponsring, studieförbund med flera men även aktörer som ambassader etc. DISTANCIO är närvarande lokalt i det offentliga rummet och denna aktivitet i sig är en viktig funktion i den pågående konstprocessen att generera gemenskap, reflektion och tillhörighet. Genom detta grepp blir även deltagare (och deras föreningar/sammanslutningar) ambassadörer för projektet. Då DISTANCIO även har kontakt med andra orter hoppas vi få uppmärksamhet även i konstnärernas hemländer via: sociala medier och redaktionell text. De fyra konstverken kommer ta vitt skilda uttryck och primärt ta plats utanför traditionella rum för konst. I och med det kommer stor vikt att läggas på att tydliggöra avsändaren genom publikarbete, samlad curatorisk metod och koncept. DISTANCIO kommer att avslutas med ett seminarium. I publikationen (analog eller digital) kommer det finnas utrymme att fördjupa varje konstverk och samtidig formulera kommunernas samverkan. Tyngdpunkten kommer att ges åt att förmedla erfarenheter och kunskaper ur projektets framväxt detta sker via en webkatalog/utställning

Det övergripande tematiken ”distancio ” distansering handlar om det geografiska läget och konstnärernas 1 ringa kännedom om orterna. Men det sätter även ljus på det vi tar avstånd från i mellanmänskliga relationer. DISTANCIO låter både bekant och främmande då det ingår i projektnamnet. Det öppnar upp tanken och klingar näst intill drömskt. Projektets narrativ handlar snarare om att ej gripa tag i en Småländsk exotism eller tydliga problemgrupper. Utan det berör mer existensiella frågor som; vem får plats? Vem blir inkluderad? Går det att berätta djupare om detta via ett konstprojekt med detta som avstamp? Mullsjö, Gnosjö, Tranås, Värnamo är kommuner med tämligen olika resurser inte minst då det kommer till kultursegmentet. Någon ort har en residensverksamhet, en annan drömmer om det. Någon har magnifika utställningshallar, andra onyttjade lokaler etc. DISTANCIO ser till hur det är möjligt att växla upp utifrån olika förutsättningar men likväl ingå i ett och samma konstprojekt. Detta genom att placera värdskapet hos en aktör i civilsamhället - den punkt som är konstnärens nod in mot ett nytt verk.

Kontaktpersoner i kommunerna, titel/kommun/konstnär:
Åsa Eklund, Kultur och Fritidschef/Mullsjö/Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen
Lennart Alves, Kultursekreterare/Gnosjö/Rui Murao
Cleas Sjökvist, kultur- och ungdomssekreterare/Tranås/Mark Rautenbach
Cecilia Gustavssons kulturpedagog/Värnamo/Melissa Vandenberg

De konstnärliga ingreppen kan ta olika former så som tidsbegränsade offentliga utsmyckningar eller interventioner. (som lever kvar i dokumentation och fortsatta samtal) Konstnärerna kommer att vara på plats under en mer sammanhängande period som förhandlas beroende på konstnärens projekt. Utöver detta kommer konstnären besöka orten för att stärka förankringen och det konstnärliga perspektivet. Under detta besök erbjuds kommunen att genomföra en sk Artist Talk. Tillsammans med lokala personer växer verket fram och kan ses som en intervention som även dokumenteras.   Civilsamhället finns representerat främst via föreningslivet, folkhögskolor, religiösa samfund, boende, hemma hos middagar, produktion, publika presentation av konstnären & kring verket etc
 
DISTANCIO  marknadsförs både gemensamt och individuellt för de fyra kommunerna. Projektet kommer att ha en egen profil (id) för att stärka projektets sammanhållning (för användning i det offentliga rummet, och i information och kommunikations leden. Projektet kommer att ha såväl en dedikerad webbsida (som är basresursen för förmedlandet) och samlad facebook grupp (där olika events, efterfrågningar och sammankopplingar kan ske med en högre hastighet och specifikare). Det är viktigt att belysa att detta arbete sker i ett samlat koncept och profil, som utvecklas av curator med inflytande från kommunerna och i samråd med Kultur och utveckling, Region Jönköpings län. Kommunerna; Mullsjö, Gnosjö, Tranås och Värnamo ingår samverkansavtal med projektet. Här handlar det om allt från PR om projektet till att vara behjälplig med lokalfrågor, tillstånd, kulturgrupper etc

Konstnärer är inbjudna att med ett utifrån perspektiv arbeta med orterna och deras invånare. De gör plats och tids specifika läsningar som omvandlas till verk och presentationer. Konstnärerna är valda utifrån vana att se till intersektionella aspekter och inkluderande av lokalbefolkning.
De konstnärer som är tänkta till projektet ser det som angeläget att verka social engagerande och de har alla en viss förförståelse för projektet. Curatorn har haft ateljésamtal med samtliga konstnärer. De har stor vana att utföra projekt i linje med DISTANCIO. De har också ett stort intresse för att förstå ”Sverige” och det platsspecifika samt att gripa in i förtätningar i samhällskroppen.

Curator Anna Viola Hallberg har verkat i denna typ av projekt i Sverige, Mexiko, Vitryssland, Ryssland, Ukraina och USA. Där fokus har legat på marginaliserade grupper och/eller fenomen  i samtiden eller historiska händelser. Hallberg arbetar även som konstnär i en utvidgad social praktik.


dist_placeholderpngATT FÖRHÅLLA SIG TILL SOCIAL KONST - FÖRMEDLARPERSPEKTIV
Vilka tankar föds i dig? 
Kan du se egna eller andras mönster annorlunda? 
Kan du möta egna problemlösningar bättre genom att konfronteras med konst och kultur? Se från sidan, ur nytt perspektiv etc… 


 “Was the artist successful?”
This is not about whether you like the artwork or not but if they were successful.

1.Try to think like the artist.
What were their intentions with this work? Think through the proess of  "an artist’s statement" and include details.
(The artist’s goal was to…)

2. What is your favorite thing about this work of art? Why?3. What is your least favorite thing about this work of art? Why?4. Was the artist successful in achieving their goal? Why? What specifically makes you think they did well to tell their story or create a mood with their artwork?

5. What specifically would you do differently to improve the work?

RESURSER


Design processen (liknar en generell process för soical konst)
Leader metod
(utveckla det lokala)
Cultural Planning (platsens själ)
Statens Konstråd (stadsutveckling)