KONSTNÄRERNA
Konstnärerna i DISTANCIO står i direkt relation till de fyra orterna. Urvalet är baserat på en förstudie, samtal med personer på orterna, konstnärernas arbetsfält och det curatoriska temat.

Konstnärerna har skissuppdrag på ett offentligt verk inom fältet social konst. Som del av detta besöker de var sin ort under en vecka för att fördjupa bilden av orten och dess innevånare. Vistelsen avslutas med en konstnärs presentation inom ramen för ArtTalks. I anslutning till detta presenterar de även det pågående arbetet i samtlal med DISTANCIOS curator. Därefter påbörjas processen mot möjlig realisering av verken. Samtliga  konstnärer har sedan tidigare en relation till Sverige, men ingen av dem är bosatta i landet.


De  arbetar platsspecifikt och utifrån ett interkulturellt perspektiv. De förhåller sig på olika sätt till en socialt engagerad praktik.

PROJEKTGRUPP

Cecilia Gustavsson, kulturpedagog, Värnamo
Åsa Eklund, kulturchef, Mullsjö

Lennart Alvares, kultursekreterare & Kristina Gernes, kulturchef, Gnosjö
Claes Sjökvist kultursekreterare,Tranås
Projektgruppen lokalt utvidgas i samband med konstnärens besök.


CURATORIELL POSITIONERING

DISTANCIO arbetar med det mellanmänskliga. Via distanseringsbegreppet  genomdrivs  samtidigt en normkritik i strävan efter nya samlande faktorer som vänder på avståndsrelationerna genom att definiera nya mittpunkter att samlas kring.

Distans kan mätas så väl i tid som i rum. Hur denna läsning görs styrs utifrån vad som ses som den centrala punkten. Detta påverkas av faktorer som vad vi gör och vilken tillhörighet vi har. Något som sin tur kopplas till vad vi har tillträde till och vad vi ger andra tillträde till. DISTANCIO griper in i socio- och geopolitiska förtätningar. Genom detta ifrågasätts det normativa, det som glider in i status quo och kanske också leder till förminskning av tilltron till demokrati.


FRÅGESTÄLLNINGAR

DISTANCIO är ett format som ser till konstens dynamik utanför det gängse utställningsrummet. Detta medför att redan förstudien som inleddes våren 2018 och påföljande arbete bör ses som en del av själva konstprojekt.


DISTANCIO, distansering, distans... Vad är en sträcka? Mellan två platser mellan personer? Hur överbryggar en dessa? Vad händer då konstnären kliver in från sidan och bryter nedärvda mönster och konventioner? Vilken resurs kan konstnären och konsten vara med sin blick, lyssnande och tänkande? Vad öppnas upp och hur kan projektets momentum bidra till att lösa upp låsningar i samhällskroppen? Hur läser och implementerar vi detta skav som uppstår i en ny läsning av centrum och periferi? Hur ser detta ut i relation till det offentliga, det vi delar i våra olikheter? Vilka är då behoven för denna konstform? Kan konsten göras relevant för de som bor på platsen och samtidigt vara relevant för konstnären och för konstscenen? Hur ser dessa frågor ut i relation till det offentliga - det vi delar i tid och rum? Detta är frågor som projektgruppen ringat in, för att se hur konsten som metod kan gå in och göra nya läsningar utifrån de fyra orterna. DISTANCIO är en samverkan mellan de fyra kommunerna, Kultur och utbildning, Region Jönköpings län samt en konstnärlig ledare.


 

Martinka Bobrikova, Oscar de Carmen, Mark Rautenbach, Melissa Vandenberg, Rui Mouraou.

KONSTNÄRER DISTANCIO 2019 (in English)

 

ORTER

 
 

OM TITELN

"Portugisiska, Spanska, Katalan - distanciar, verb >>>

På ett tak i Havanna 2016 hörde curatorn en låt av  Alexkid, Pulso i vilken "distancio" upprepas flertal gånger. Curatorn kom då att tänka på det svenska samhället och olika avstånd. 2018 kom förfrågan om att göra ett  socialt konstprojekt för Region Jönköpings län. Det kom att heta DISTANCIO. >>>

Med stöd av: Region Jönköpings län samt Mullsjö, Gnosjö, Tranås och Värnamo kommuner.     Konstnärlig ledare/curator: Anna Viola Hallberg     Kontakt: curator @ distancio.se